Područna škola Punta Križa pri OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj; 26. Naknada za povećanu odgojno-obrazovnu odgovornost. Suzdržavanje od štrajka i uvjeti za dopuštenje štrajka. Ugovorne strane su sporazumne da će sukladno pozitivnim propisima, a u okviru svojih prava i obveza, razraditi mogućnosti sudjelovanja u zadovoljavanju stambenih potreba zaposlenika u školama. (3) Za rad u posebnim uvjetima učitelju razredne ili predmetne nastave, u redovitom razrednom odjelu u koji je/su integriran/i i učenik/ci s teškoćama u razvoju osnovna plaća se uvećava za rad: – po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke iz svih ili pojedinih nastavnih predmeta sukladno rješenju učenika s teškoćama u razvoju za svaki navedeni program po održanom satu redovite i/ili izborne nastave za 7%; – po posebnom programu uz individualizirane postupke iz svih ili pojedinih nastavnih predmeta sukladno rješenju učenika s teškoćama u razvoju za svaki navedeni program po održanom satu redovite i/ili izborne nastave za 10%; – u zdravstvenoj ustanovi neovisno o vrsti programa i organizaciji rada za održane sate redovite nastave za 7%. (2) Zaposlenik koji radi u nepunom radnom vremenu ostvaruje pravo na plaću, mirovinski staž, naknadu za vrijeme bolovanja i naknadu za godišnji odmor razmjerno radnom vremenu na koje je zasnovao radni odnos. Racunalo Cartoon Network. (2) Zaposlenik mora dobiti ispitni program i ispitnu literaturu. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust, do 15 radnih dana godišnje, na koji je upućen od strane poslodavca za sudjelovanje na stručnim seminarima i savjetovanjima u organizaciji Ministarstva, Agencije za odgoj i obrazovanje, Nacionalnog centara za vanjsko vrednovanje i/ili Agencije za mobilnost i programe Europske unije. (4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka javni natječaj nije potreban za sklapanje ugovora o radu: – na određeno vrijeme, kada obavljanje posla ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana; – s osobom kojoj je ugovor o radu na neodređeno vrijeme otkazan zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga i koja se nalazi u evidenciji osoba iskazanih gospodarskim, tehnološkim ili organizacijskim viškom ureda državne uprave odnosno Gradskog ureda; – do punog radnog vremena, s osobom koja ima zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme; – sporazumom školskih ustanova u kojima su zaposlenici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, uz pristanak zaposlenika, radi zamjene mjesta rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja; – te u drugim slučajevima kada to nije potrebno prema zakonu. XII. (4) Svaki povjerenik iz stavka 2. ovoga članka ima pravo na šest (6) radnih sati tjedno uz naknadu plaće tijekom svake kalendarske godine u trajanju mandata. Ugovora, zaposlenik se može obratiti poslodavcu ili ovlaštenoj osobi. (1) Svakom zaposleniku kojem se otkazuje ugovor o radu, a razlog otkaza nije skrivljeno ponašanje, pripada otpremnina u skladu sa Zakonom o radu. Glas Istre Dalje Istarski Ugovorne strane su suglasne da će Vlada Republike Hrvatske razmotriti inicijativu kako bi se osigurala viša razina zaštite zaposlenika osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja za štetne radnje koje su prema njima počinjenje. Srbija Start (8) Sindikalni povjerenici koji su preuzeli prava i ovlasti radničkog vijeća mogu jedan drugome ustupati radne sate. Ovaj dodatak ne isplaćuje se u slučaju kada je učenik s teškoćama jedini učenik jednog od razreda koji čine kombinirani razredni odjel. Područna škola Kašt pri OŠ Žakanje, Žakanje; 19. Na dar uz Večernjak! Germanijak, Tvrtke Ceska Start, Youtube (5) Prijave prestanka potrebe za zaposlenikom, kao i prijave potrebe za zaposlenikom, Škola je obvezna za novu školsku godinu dostaviti elektroničkim putem Povjerenstvu na razini županije najkasnije do 1. srpnja tekuće godine ili najkasnije tri (3) dana tijekom nastavne godine nakon što je utvrdila potrebu ili prestanak potrebe za zaposlenikom. (9) Osnovom za ostvarivanje prava na uvećanje plaće za dvokratni rad ne smatra se sudjelovanje u radu učiteljskih i razrednih vijeća, sjednica stručnih aktiva, održavanje roditeljskih sastanaka i informativnih razgovora s roditeljima. (7) Sindikalni povjerenik ima pravo podnositi prijedloge o zaštiti na radu na koje je poslodavac dužan očitovati se u roku od 30 dana. Sbplus Cibalia – 10 radnih dana za pripremanje i polaganje ispita na stručnim i sveučilišnim studijima, odnosno za polaganje pravosudnog ispita i ispita. Vitamini (10) Ako sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća obavlja i poslove povjerenika za zaštitu na radu, ima pravo na umanjenje, odnosno uvećanje tjednog radnog vremena u neposredno odgojno-obrazovnom radu za tri (3) sata, a preostale sate u ostalim poslovima. Mercedes-Benz (7) Sindikalni predstavnik dužan se pred poslodavcem predstaviti odgovarajućom punomoći ili iskaznicom. Navedeni dodatak obračunavaju i isplaćuju one Škole u kojima zaposlenik radi na navedeni način i to razmjerno ugovorenom radnom vremenu zaposlenika u Školi. (6) Naknada za odvojeni život isplaćuje se u visini kako je utvrđeno za državna tijela. Vidi (1) Prekovremeni rad je rad duži od punog, odnosno nepunog radnog vremena. (5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, učitelju odnosno stručnom suradniku, ugovor o radu prestaje istekom školske godine (31. kolovoza) u kojoj navršava 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža. PRAVA, OBVEZE I OVLASTI SINDIKATA I SINDIKALNIH POVJERENIKA I PREDSTAVNIKA TE SINDIKALNIH POVJERENIKA S PRAVIMA I OBVEZAMA RADNIČKOG VIJEĆA. (2) Štrajkaški odbor dužan je razmotriti svaku inicijativu za mirno rješenje spora koju mu uputi poslodavac s kojim je u sporu te na nju odgovoriti u onom obliku u kojem mu je upućena. (8) Učitelj predmetne nastave koji tijekom jednoga dana realizira nastavu u tri ili više matičnih ili područnih škola ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće od 5% i to kao postotno povećanje dnevne zarade toga dana. Područna škola Vlašići pri OŠ Jurja Dalmatinca, Pag; 66. (6) Poslodavac je dužan osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad za osjetljivu skupinu radnika u skladu s posebnim propisima. Ugovora Povjerenstvo na razini države iz članka 25. stavka 2. (9) Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno u prethodnom postupku posredovanja, zaposlenik može, unutar preostalog roka za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa propisanog posebnim propisom, a koji se rok računa od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za odluku, podnijeti zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa. (3) Dodaci na osnovnu plaću su stimulacija, dodaci za posebne uvjete rada, položajni dodaci i uvećanja plaća. (3) Naknada za odvojeni život isplaćuje se za pokriće povećanih troškova života nastalih zbog odvojenosti od obitelji, odnosno rada i mjesta boravka izvan mjesta stalnoga prebivališta. Područna škola Kruščica pri OŠ Starigrad, Starigrad Paklenica; 74. Područna škola Mirlović Zagora pri OŠ Jakova Gotovca, Unešić; 101. Prevoditelj (1) Štrajkaški odbor Sindikata prati održava li se štrajk u redu i na zakonit način, upozorava nadležna tijela na pokušaje sprečavanja i ometanja štrajka, kontaktira s nadležnim tijelima te obavlja druge poslove. Područna škola Ilovik pri OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj; 29. Business Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa:022-03/20-07/356 URBROJ:50301-05/14-20-1 od 30. studenoga 2020. (1) Zaposlenik ima pravo na poštovanje i zaštitu dostojanstva za vrijeme rada i u svezi s obavljanjem poslova svog radnog mjesta. Područna škola Slivno pri OŠ Zagvozd, Zagvozd; 116. (7) Zaposlenici koji rade u Školama do kojih ne postoji javni prijevoz te zaposlenici, jer nemaju mogućnost dolaska na posao javnim prijevozom, u osobnoj organizaciji moraju prijeći najmanje 50 kilometara u jednom smjeru u jednom danu, ostvaruju pravo na uvećanje osnovnice za obračun plaće u javnim službama za 5%. Moj faks Vidi Auto Područna škola Lukoran pri OŠ »Valentin Klarin« Preko; 85. GoHome (1) Poslodavac je dužan postaviti pisane upute o uvjetima i načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava za rad, opasnih kemikalija i opreme i osigurati da su ista u svakom trenutku ispravna. (3) Ako tijekom trajanja mandata sindikalnog povjerenika dođe do promjene broja zaposlenika za više od 10%, strane potpisnice ovoga ugovora suglasne su preispitati broj povjerenika utvrđenih stavkom 2. ovoga članka, ali na početku sljedeće školske godine. Start Stranice, Facebook Moj Posao (1) Poslodavac je dužan primjenjivati propise s područja zaštite na radu i osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost na radu uključujući mjere za sprečavanje rizika na radu. (3) Smjena (smjenski rad) je svakodnevni rad zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koji zaposlenik obavlja u prijepodnevnom (prva smjena) i poslijepodnevnom dijelu dana (druga smjena), tijekom radnog tjedna. Grazia - Licencirano izdanje modnog magazina za RH. (6) Zaposlenicima Škole s otežanim uvjetima rada osnovna plaća se uvećava za 10% u slučaju da ne koristi druga prava iz posebnih propisa vezano uz posebne statuse na temelju geografskih, gospodarskih i drugih osobitosti. Područna škola Lipovo Polje pri OŠ Anž Frankopan, G. Kosinj; 49. (3) Radi poticanja i zaštite slobodnoga i neometanog sindikalnog organiziranja i djelovanja, potpisnici će se zajednički zauzimati za ostvarivanje povoljnoga normativnog okvira u skladu s međunarodnim standardima i komparativnim iskustvima. SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA, zastupan po predsjednici Sanji Šprem, dipl. (6) Naknadu za bolovanje zaposlenika koji ima ugovor o radu s nepunim radnim vremenom u dvije ili više Škola obračunava i isplaćuje svaka Škola, razmjerno radnom vremenu na koje je zaposlenik zasnovao radni odnos. (1) Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje zaposlenika. Vlada Republike Hrvatske obvezuje se Ugovor uputiti na objavu u »Narodne novine« najkasnije sedam (7) dana od dana njegova potpisivanja. Linkedin Područna škola Smoljanac pri OŠ Plitvička Jezera, Plitvička Jezera; 56. (2) Poslodavac je dužan najmanje svaka tri (3) mjeseca obavještavati povjerenika radnika za zaštitu na radu odnosno radničko vijeće odnosno sindikalnog povjerenika o opasnostima i štetnostima te mjerama koje je poduzeo i koje će poduzeti radi unapređenja prevencije, smanjenja profesionalnih rizika i njihovih štetnih posljedica. Područna škola Radašinovci pri OŠ »Petar Zoranić« Stankovci; 83. Engleska Start, USA Start (10) Ako je drugim propisom uređeno pravo iz odredbe stavka 6. ovoga članka, zaposlenik bira koje će pravo koristiti o čemu je obvezan, pisanim putem obavijestiti poslodavca. Direktno (3) Kao staž kod istog poslodavca računa se neprekidni staž u državnoj i javnim službama, bez obzira na promjenu poslodavca sukladno odredbama Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. (1) Plaću zaposlenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. (1) U školskom odboru jedan član mora biti predstavnik zaposlenika. Stampa Start Područna škola Novo Selo pri OŠ Milana Langa, Bregana; 5. (3) Ako zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu nije isplaćivana plaća, već naknada plaće prema posebnim propisima, ili mu je isplaćivana umanjivana plaća uz naknadu preostalog dijela plaće prema posebnim propisima, za izračun pripadajuće otpremnine uzet će se plaća koju bi zaposlenik ostvario da je radio u punom radnom vremenu. Seat Automobili (2) Ako stranke dogovore arbitražu, a ne dogovore drukčiji sastav i postupak arbitraže, primijenit će se odredbe Zakona o radu koje reguliraju arbitražu u slučaju poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Zabrana otkaza bez prethodne suglasnosti sindikalnoga povjerenika odnosno sindikalnoga povjerenika s pravima i obvezama radničkoga vijeća. Muzika (2) Posebni uvjeti rada za učitelje u posebnim razrednim odjelima/odgojno-obrazovnim skupinama su rad u: a) posebnom razrednom odjelu s učenicima s teškoćama u razvoju po redovitom programu uz individualizirane postupke i/ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke; b) posebnom razrednom odjelu s učenicima s teškoćama u razvoju po posebnom programu uz individualizirane postupke iz svih nastavnih predmeta; c) odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima s teškoćama u razvoju po posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke. Enterijer Zena Područna škola Bogomolje pri »OŠ Ante Anđelinović« Sućuraj; 112. (7) Povjerenstvo na razini države donosi Pravilnik o kriterijima za donošenje Odluke o prednosti pri zapošljavanju. GeoPolitika.news, Big Brother Ovaj dodatak ne isplaćuje se u slučaju kada je učenik s teškoćama jedini učenik jednog od razreda koji čine kombinirani razredni odjel. (6) Poslodavac je dužan izdati putni nalog zaposleniku prije odlaska na put. (4) Ako je na službenom putu, na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) iznos dnevnice umanjuje se za 30%, odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). (1) Zaposleniku pripada naknada za odvojeni život od obitelji ako zbog mjesta stalnog rada, različitog od prebivališta njegove obitelji, živi odvojeno od obitelji. (5) Kada otkazuje zaposlenik, otkazni rok iznosi najviše mjesec dana ako se zaposlenik i poslodavac drukčije ne dogovore, a kada otkazuje poslodavac, otkazni rok se utvrđuje sukladno Zakonu o radu. (3) Strane koje su sklopile Ugovor moraju se brinuti za izvršenje i poštivanje njegovih odredbi. (1) U vezi s provođenjem zaštite na radu i prava povjerenika radnika za zaštitu na radu poslodavci (Škole) i zaposlenici dužni su se pridržavati odredbi Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu poslodavca (Škole) i odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. (1) Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može, u roku od tri (3) dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za odluku, poslodavcu dostaviti zahtjev za mirno rješenje spora (prethodni postupak mirnog rješavanja spora). (Narodne novine broj: 133/20) ravnatelj Porezne uprave donosi Hrvatska je, podsjetimo, rekord imala 10. prosinca s 4.620 novozaraženih u 24 sata. (3) Za polaganje stručnog ispita zaposlenik iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na plaćeni dopust od najmanje: – 5 radnih dana za radna mjesta III. (4) Zaposleniku s navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža prestaje ugovor o radu. (5) Kada se u školi ukaže potreba za popunjavanjem radnog mjesta, poslodavac je dužan razmotriti ispunjava li neki od zaposlenika te škole uvjete tog radnog mjesta te ukoliko ispunjava te uvjete, ponudit će se prelazak na upražnjeno radno mjesto (u matičnoj ili područnoj školi) izmjenom ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja, i to zaposleniku koji u školi radi najmanje 12 mjeseci na temelju ugovora o radu sklopljenoga na najmanje polovicu od punog radnog vremena tjedno na neodređeno vrijeme, a drugima može ponuditi. (3) Odredbe Ugovora primjenjuju se neposredno i obvezno, osim ako su nekim drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom pojedina pitanja za zaposlenika povoljnije riješena. Cromoda, Zdravlje Poslovni Edukacija, Coolinarka (4) Otpremnina iz prethodnoga stavka ovoga članka isplaćuje se najkasnije 30 dana po prestanku radnog odnosa. Lada (9) U provođenju postupka ovlaštena osoba mora poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji. Apartmanija, Zračna Luka Zagreb Područna škola Rujevac pri OŠ Dvor, Dvor; 9. (1) Ako ovlaštena osoba utvrdi da postoji neželjeno ponašanje iz članka 46. ovog Ugovora, poslodavcu, ovisno o svakom pojedinom slučaju, predlaže poduzimanje mjera kao što su: – usmeno upozorenje zaposleniku za kojeg je utvrđeno da je izvršio uznemiravanje; – pisano upozorenje zaposleniku za kojeg je utvrđeno da je izvršio uznemiravanje; – promjene u organizaciji rada kako bi se izbjegla zajednička fizička prisutnost zaposlenika koji je uznemiravan i zaposlenika za kojeg je utvrđeno da je izvršio uznemiravanje. Područna škola Mandićevac pri OŠ Drenje, Drenje; 95. (10) Uvećanje plaće za dvokratni rad iz stavka 8. i 9. ovoga članka isplaćuje se kao postotno uvećanje dnevne zarade za radni dan u kojem je zaposlenik radio dvokratno. (4) Poslodavac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na svaki dopis sindikalnog povjerenika, odnosno predstavnika najkasnije u roku od pet (5) dana. i 35/08.) Serije (3) U slučaju neželjenog ponašanja iz članka 46. Područna škola Kukljica pri OŠ »Valentin Klarin« Preko; 90. (2) Za rad u posebnim uvjetima učitelju predmetne nastave osnovna plaća se uvećava za održane sate redovite i/ili izborne nastave u: b) Ako je u kombinirani razredni odjel podstavka a) ovoga stavka integriran učenik s teškoćama u razvoju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke i/ili učenik s teškoćama u razvoju po posebnom programu uz individualizirane postupke učitelju se osnovna plaća uvećava za 5% za sate redovite i/ili izborne nastave neovisno o broju učenika s teškoćama u razvoju i broju programa. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17). Story Područna škola Manja Vas pri OŠ Rude, Rude; 7. (4) Ako je zaposleniku osiguran odgovarajući smještaj ili cjelodnevna prehrana, visina naknade umanjit će se 25%, a ako su mu osigurani i odgovarajući smještaj i prehrana, visina naknade umanjit će se 50%. Sensa – podatke o osobi koja vrši neželjeno ponašanje; – kratak opis povrede dostojanstva zaposlenika (trajanje, učestalost i sl. (1) Povjerenstvo za tumačenje Ugovora donosi svoje odluke većinom glasova svih članova. Područna škola Olib pri OŠ Zadarski otoci, Zadar; 69. Način rada povjerenstva za tumačenje Ugovora. (4) Uvećanje plaće za prekovremeni rad isplaćuje se mjesečno uz isplatu plaće za taj mjesec. Globus - Nacionalni tjednik u izdanju Hanza Medie. Područna škola Letina pri OŠ Sunja, Sunja; 11. Sljedeće matične, odnosno područne osnovne škole, a kojima je utvrđen status Škole s otežanim uvjetima rada te zaposlenici kojih ostvaruju pravo na postotno uvećanje osnovne plaće sukladno odredbama članka 12. stavka 4. podstavka a) i članka 13. stavka 6. (2) Vrijeme odmora iz stavka 1. ovoga članka ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti u prva tri sata nakon početka radnoga vremena niti u posljednja dva sata prije završetka radnoga vremena, odnosno za učitelja tijekom neposrednoga odgojno-obrazovnog rada. (2) Osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnoga mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža. (4) Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora zaposleniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu, odnosno najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad), ako je to povoljnije za zaposlenika. Zimo, Story (6) Pri određivanju u kojoj smjeni zaposlenik radi, a ako ne radi točno u okvirima smjena kako su određene u stavku 3. ovoga članka ili u radu prelazi iz vremena prijepodnevne u poslijepodnevnu smjenu, smjena će se odrediti prema onoj smjeni u kojoj je zaposlenik proveo pretežiti dio radnog vremena, računajući samo radno vrijeme provedeno u Školi određenog dana. Vremenska prognoza Obveza poslodavca – sistematski pregledi. Fitness (1) Za vrijeme važenja ovoga ugovora sindikat neće štrajkati radi pitanja koja su ovim ugovorom uređena. Mobil (3) Škola je obvezna prijaviti zaposlenike koji imaju ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme, a žele zamijeniti mjesto rada. (4) Učitelju ili stručnom suradniku – Povjereniku radnika za zaštitu na radu s punim radnim vremenom razmjerno se smanjuju redovne tjedne radne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu za dva (2) sata i za dva (2) sata u ostalim poslovima. Prigorski Tecajni kalkulator Roditelji VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada), zastupana po prof. dr. sc. Prava sindikalnih povjerenika i predstavnika. Stvar Ukusa (2) Sukladno stavku 1. ovoga članka Ministarstvo se obvezuje uključiti Sindikat u izradu pravilnika kojima se propisuju kriteriji vezano uz napredovanje i nagrađivanje zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama. Vecernji Sport Buro247 (8) Prethodni postupak mirnog rješavanja spora okončava se odbijanjem sudjelovanja predložene osobe kao posrednika, sporazumnim rješenjem spora, protekom rokova iz ovog članka, nepostizanjem sporazumnog rješenja. Navedenu razliku plaće i naknade plaće poslodavac je dužan isplaćivati zaposleniku sve do sklapanja drugog ugovora o radu do punog radnog vremena, ali ne dulje od roka utvrđenog u stavku 1. ovoga članka. Super Nova Adriatica (2) U pismu kojim sindikat najavljuje štrajk moraju biti naznačeni razlozi štrajka, mjesto, dan i vrijeme štrajka te podaci o štrajkaškom odboru i osobama koje rukovode štrajkom. FIAT (1) Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za školovanje i/ili stručno usavršavanje na koje ga je uputio poslodavac do 5 radnih dana godišnje, a koje je u vezi s poslovima koje zaposlenik obavlja ili njegovom profesijom ili djelatnošću poslodavca. FORD (5) Ugovorne strane preuzimaju obvezu da će tumačenja Povjerenstva biti objavljena najkasnije 15 dana nakon održanog sastanka na mrežnim (web) stranicama Ministarstva i Sindikata. Međunarodni eTwinning projekt LTS (Learn, Teach, Share) okupio je partnerske škole iz Armenije, Sjeverne Makedonije, Turske, Ukrajine i Hrvatske, a u njemu su sudjelovali učenici 7.b razreda naše škole s učiteljicom glazbene kulture Marijanom Franičević. (1) Strane potpisnice osnivaju zajedničko povjerenstvo za tumačenje Ugovora u koje Sindikat i Vlada RH imenuju po tri predstavnika i njihove zamjenike. (1) Ugovorne strane mogu dogovoriti da spor iznesu pred arbitražu. (1) Zaposlenik u radnome odnosu na neodređeno puno radno vrijeme, s navršenih 60 godina života i 30 godina mirovinskog staža, za čijim radom zbog poslovnih ili organizacijskih razloga prestaje potreba u Školi u dijelu radnog vremena, u uvjetima prestanka potrebe za istim u razdoblju od tri (3) godine u cjelini radnog vremena i nemogućnosti raspoređivanja u druge škole u tom razdoblju, ostvaruje sva prava zaposlenika kojem je otkazan ugovor o radu na puno radno vrijeme iz poslovno uvjetovanih razloga. Monitor (5) Ako dođe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznos dnevnice povećava, od dana primjene toga propisa toliko se povećava iznos dnevnice iz ovoga članka. Ako javnim prijevozom iz mjesta prebivališta/boravišta do mjesta polaganja stručnoga ispita nije moguće doći i vratiti se u istome danu, zaposlenik ima pravo na još jedan dan plaćenoga dopusta i trošak smještaja prema potrebi, što je dužan dokazati odgovarajućim računom. MUSICDJ-Muzika za kafiće, HCL Područna škola Banjevci pri OŠ »Petar Zoranić« Stankovci; 80. Predstavnik zaposlenika u školskom odboru. Crazy Games Suzuki Područna škola Rudinka pri OŠ Anž Frankopan, G. Kosinj; 47. 100% Plaćeni dopust za školovanje i stručno usavršavanje. Trenutačno je u pripremi knjiga Žarka Španičeka Župna crkva svetog Josipa u Slatini – Spomenik trajniji od mjedi, kojom će se Slatina pridružiti nizu gradova u svijetu koji imaju crkvu svetog Josipa i ove godine slave svoga nebeskoga zaštitnika. Klinfo Idesh Trivago Područna škola Potomje pri OŠ Kuna, Kuna; 131. Listu (evidenciju) zajedno vodi Ured i Povjerenstvo na razini županije. Vaše Zdravlje Auto magazin, Automobili Područna škola Hum pri OŠ Voćin, Voćin; 60. Područna škola Gornja Voća pri OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća; 22. RTL Antena Područna škola Crljenik pri OŠ »Petar Zoranić« Stankovci; 81. Zemljisne knjige, In Dizajn Boniteti (1) Poslodavac je dužan osigurati zaposlenike od posljedica nesretnoga slučaja za vrijeme obavljanja rada kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata. Poslovni savjetnik, Bug (1) Godišnji odmor zaposlenika u pravilu se podudara sa zimskim, proljetnim i ljetnim odmorom učenika. Područna škola Veli Iž pri OŠ Zadarski otoci, Zadar; 72. Cybermed Područna škola Noršić Selo pri OŠ Milana Langa, Bregana; 2. Ljubav je na selu Područna škola Ričice pri OŠ »Ivan Leko« Proložac; 110. (3) Za način donošenja odluka o štrajku te za druga pitanja štrajka koja nisu riješena ovim ugovorom primijenit će se pravila sindikata. (8) Dvokratni rad je rad zaposlenika koji poslove obavlja tijekom dvije smjene u jednom danu s prekidom duljim od 90 minuta. (1) Ugovorne strane usuglasile su sljedeće poslove koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka: – poslovi održavanja i kontrole centralnoga grijanja u školama i učeničkim domovima s vlastitom kotlovnicom kada je grijanje u funkciji; – poslovi smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima; – poslovi prihvata i skrbi učenika u ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju. (2) Poslodavac je dužan zaposleniku prije početka prekovremenog rada uručiti pisani nalog o potrebi za takvim radom, a ako ga priroda prijeke potrebe u tome onemogućava, poslodavac je dužan pisani zahtjev uručiti radniku u roku od sedam dana od dana od kada je prekovremeni rada radniku usmeno naložen. Poslodavac je dužan voditi evidenciju zamjena za svakog zaposlenika. (3) Svi članovi sindikata imaju pravo jednom u šest mjeseci održati sindikalni skup u radno vrijeme Škole, o čemu trebaju obavijestiti poslodavca, pazeći da se sastanak organizira na vrijeme i na način koji najmanje narušavaju redovno poslovanje Škole. Index Autobusni kolodvor ST Ugovora te Pravilnik o kriterijima iz članka 25. stavka 7. (4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, pri izračunu otpremnine za zaposlenika kojemu je prestao radni odnos, a koji je već ostvario pravo na otpremninu, u neprekinuti staž neće biti uračunato razdoblje za koje je otpremninu prethodno ostvario. Tražite najbolje linkove na sport, vijesti, turizam, auto karte, gradove, novosti, posao, TV, Internet u Hrvatskoj.Posjetite Trazim.com - najposećeniji internet portal koji Vas jednim klikom vodi do Vaše željene stranice. Odredbe članka 38. stavka 7., 8. i 9. – jačanja demokratske kulture i svijesti o zajedničkoj odgovornosti za opće dobro. Katastar.hr Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem zaposlenika. Područna škola Križpolje pri OŠ Luke Perkovića, Brinje; 40. (5) Naknada za odvojeni život i terenski dodatak međusobno se isključuju. (2) Ako Sindikat ne dostavi suglasnost ili je odbije dati, poslodavac može imenovati samostalno drugu ovlaštenu osobu. Područna škola Mijaca pri OŠ Vrgorac, Vrgorac; 104. (7) Naknada za rad u smjenama iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka isplaćuje se za obavljanje poslova u drugoj smjeni i to kao postotno uvećanje dnevne zarade toga dana. Ordinacija Automanija Ljubavni oglasnik, YouTube u MP3 (3) Povoljniju normu iz stavka 2. ovoga članka rješenjem utvrđuje (osigurava) poslodavac. E-Brod (1) Pri organiziranju i poduzimanju štrajka sindikat mora voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih sloboda i prava drugih.

Bebauungsplan Hamburg Harburg, Immobilienmakler Deggendorf Mühlbacher, Wilde Maus Achterbahn Kaufen, Balkan Grill Augsburg Bärenkeller, Widerspruch Rentenversicherung Dauer, Tennis Hallenschuhe Decathlon, Ausbildung Probezeit Nicht Bestanden, Restaurant Campus Westend Frankfurt,